Bài 3 trang 172 sgk hóa học 121


Viết phương trình hóa học ...

3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

a) Etan  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\)  etilen    \(\overset{(2)}{\rightarrow}\)   politilen.

b) Metan  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\)  axetilen  \(\overset{(2)}{\rightarrow}\)  vinylaxetilen  \(\overset{(3)}{\rightarrow}\)  butanđien  \(\overset{(4)}{\rightarrow}\)  polibutađien.

c) Benzen → brombenzen.

Hướng dẫn.

a) (1) C2H6  \(\overset{t^{o},xt}{\rightarrow}\)  C2H4 + H2

(2) nCH2 = CH2  

b) (1) 2CH4  \(\overset{1500^{o}C}{\rightarrow}\)  C2H2 + 3H2

(2) 2CH ≡ CH  \(\overset{t^{o},xt}{\rightarrow}\)  CH2 = CH – C ≡ CH

(3) CH2 = CH – C ≡ CH + H2  \(\xrightarrow[t^{o}]{Pd/PbCO_{3}}\)  CH2 = CH – CH = CH2

(4) nCH2 = CH – CH – CH2    

c)  + Br  \(\xrightarrow[t^{o}]{Fe}\)  + HBr.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu