Bài 2 trang 37 sgk hóa học 11


Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Bài 2: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Khí A \(\xrightarrow[(1)]{+H_{2}O}\) Dung dịch A \(\xrightarrow[(2)]{+HCl}\) B \(\xrightarrow[(3)]{+NaOH}\) Khí A \(\xrightarrow[(4)]{+HNO_{3}}\) C \(\xrightarrow[(5)]{t^{0}}\) D + H2O

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.

Bài giải:

Chọn A: NH3; B: NH4Cl; C: NH4NO3; D: N2O. HS tự viết pthh.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu