Bài 2 trang 22 sgk hoá học 10


Bài 2. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?

Bài 2. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?

A. \( _{17}^{37}\textrm{Cl}\)              B. \( _{19}^{39}\textrm{K}\)             C. \( _{18}^{40}\textrm{Ar}\)               D. \( _{19}^{40}\textrm{K}\).

Lời giải:

Câu trả lời B đúng. Hạt chứa 20 nơtron và 19 proton và 19 electron. Suy ra z = 19, số khối A = 19 + 20 = 39. Vậy hạt dó là: K.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu