Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2


Bài 12. Giải các phương trình:

Bài 12. Giải các phương trình:

a) ;                                  b)

c)   + 2x = ;                           d)4(0,5 - 1,5x) = 

Hướng dẫn giải:

a)  ⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x)

                            ⇔ 10x - 4    = 15 - 9x

                             ⇔ 10x + 9x = 15 + 4

                             ⇔ 19x         = 19

                             ⇔ x             = 1

b)  ⇔ 

                                    ⇔ 30x + 9      = 36 + 24 + 32x

                                    ⇔ 30x - 32x    = 60 - 9

                                    ⇔ -2x             = 51

                                    ⇔ x                =  = -25,5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -25,5.

c)   + 2x =  ⇔ 7x -1 + 12x = 3(16 - x)

                                    ⇔ 7x -1 + 12x = 48 - 3x

                                    ⇔  19x + 3x    = 48 + 1

                                     ⇔ 22x            = 49

                                      ⇔ x               = 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 

d) 4(0,5 - 1,5x) =  ⇔ 2 - 6x = 

                                       ⇔ 6 - 18x = -5x + 6

                                       ⇔ -18x + 5x = 0

                                       ⇔ -13x         = 0

                                       ⇔ x              = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

                                        

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu