Bài 1 trang 37 sgk toán 8 tập 2


Bài 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? VÌ sao?

Bài 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? VÌ sao?

a) (-2) + 3 ≥ 2;                           b) -6 ≤ 2.(-3)

c) 4 + (-8) < 15 + (-8);                 d) x2 + 1 ≥ 1

 Hướng dẫn giải:

a) (-2) + 3 ≥ 2

Ta có: VT = (-2) + 3 = 1

          VP = 2

=> VT < VP

Vậy khẳng định (-2) + 3 ≥ 2 là sai

b) -6 ≤ 2.(-3)

Ta có: VT = -6

         VP = 2.(-3) = -6

=> VT = VP 

Vậy khẳng định -6 ≤ 2.(-3) là đúng

c) 4 + (-8) < 15 + (-8)

Ta có: VT = 4 + (-8) = -4

          VP = 15 + (-8) = 7

=> VP > VT

Vậy khẳng định 4 + (-8) < 15 + (-8) là đúng

d) Vì x2  > 0 => x2 + 1 ≥ 0 + 1 => x2 + 1 ≥ 1

Vậy khẳng định x2 + 1 ≥ 1 là đúng

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu