Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 68 trang 69 sgk Toán 3


Bài 1, 2 tính nhẩm bài 3 một công ty dự định xây 36 ngôi nhà bài 4 tìm số điền vào ô trống

1.Tính nhẩm:

9 x 6 =                    9 x 7 =            9 x 8 =              9 x 9 =

54  : 9 =                 63 : 9 =          72 : 9 =            81 : 9 =

18 : 9 =                  27 : 9 =           36 : 9 =             45 : 9 =

18 : 2 =                  27 : 3 =           36 : 4 =             45 : 5 =

Giải:

9 x 6 =     54              9 x 7 = 63          9 x 8 = 72          9 x 9 = 81

54  : 9 =  6                63 : 9 =  7        72 : 9 =  8           81 : 9 = 9

18 : 9 =    2               27 : 9  = 3        36 : 9 =  4           45 : 9 = 5

18 : 2 =    9               27 : 3 =  9        36 : 4 =  9           45 : 5 = 9

2. Số

Số bị chia

27

27

 

63

 

63

Số chia

9

 

9

 

9

9

thương

 

3

3

7

7

 

 Giải:

Số bị chia

27

27

27

63

63

63

Số chia

9

 

9

9

9

9

thương

3

3

3

7

7

7

 3. Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được \(\frac{1}{9}\) số nhà đó.Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Giải:

Số ngôi nhà đã xây là:

36 : 9 = 4 (ngôi nhà).

Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

36 – 4 = 32 (ngôi nhà ).

4. Tìm \(\frac{1}{9}\) ô vuông của mỗi hình

Giải:

Hình a có 18 ô vuông.Vậy \(\frac{1}{9}\) ô vuông của hình a là:

18 : 9 = 2 (ô vuông)

Hình b có 18 ô vuông. Vậy \(\frac{1}{9}\) số ô vuông của hình b là:

18 : 9  = 2 (ô vuông).