Bài 43 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Bình chọn:
4 trên 22 phiếu

Tìm x sao cho

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 5 – 2x là số dương;

b) Giá trị của biểu thức x + 3 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4x – 5;

c) Giá trị của biểu thức 2x +1 không nhỏ hơn giá trị của biểu thức x + 3;

d) Giá trị của biểu thức x2 +1 không lớn hơn giá trị của biểu thức (x – 2)2.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có bất phương trình 5 – 2x > 0.

⇔5 > 2x ⇔ x < \({5 \over 2}\).

b) Ta có bất phương trình : x + 3 < 4x – 5

⇔x – 4x < -5 – 3

⇔-3x < -8

⇔x > \({8 \over 3}\)

Vậy để cho x + 3 nhỏ hơn 4x – 5 thì x >\({8 \over 3}\) .

c) Ta có bất phương trình : 2x +1 ≥ x + 3 ⇔  2x – x ≥ 3 – 1  ⇔ x ≥ 2 

Vậy để cho 2x +1 không nhỏ hơn x + 3 thì x ≥ 2

d) Ta có bất phương trình : x2 + 1  ≤  (x – 2)2 ⇔ x2 + 1  ≤ x2 – 4x + 4

⇔x2 – x2  + 4x ≤ 4 – 1

⇔4x  ≤ 3

 ⇔\(x \le {3 \over 4}\)

Vậy để  cho giá trị của x2 + 1 không lớn hơn giá trị của (x – 2)2 thì \(x \le {3 \over 4}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan