Bài 1, bài 3 trang 41 sgk toán lớp 1


Bài 1: Nối (theo mẫu), Bài 3: Số ?

Bài 1: Nối (theo mẫu):

                   

Hình 1                                        Hình 2                                 Hình 3

                        

Hình 4                                    Hình 5                             Hình 6

              

Hình 7                                     Hình 8

Bài 3: Số ?

a) 

b) 

Bài giải:

Bài 1:

Hình 1: Nối với số 3.

Hình 2: Nối với số 5.

Hình 3: Nối với số 9.

Hình 4: Nối với số 10.

Hình 6: Nối với số 4. 

Hình 7: Nối với số 6.

Hình 8: Nối với số 7.

Bài 3: 

a) Viết số: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

b) Viết số: 1, 2, 3, 4,6,7, 8,9.