Bài 1, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,

Bài 1: Tính: a) 

                       

a.             b.               c.                    d.                  e.                    f.

b) 

                       

 g.                h.                   i.                    j.                  k.                     l.

Bài 3:

a) 

66 - 60 =                      98 - 90 =                       72 - 70 =

78 - 50 =                      59 - 30 =                       43 - 20 =

b)

58 - 4 =                        67 - 7 =                         99 - 1 =

58 - 8 =                        67 - 5 =                         99 - 9 =

Bài giải:

Bài 1:

a)

a. Kết quả bằng 32.

b. Kết quả bằng 35.

c. Kết quả bằng 28.

d. Kết quả bằng 19.

e. Kết quả bằng 68.

f. Kết quả bằng 0.

b) 

g. Kết quả bằng 64.

h. Kết quả bằng 35.

i. Kết quả bằng 81.

j. Kết quả bằng 30.

k. Kết quả bằng 79.

l. Kết quả bằng 50.

Bài 3:

a) 

66 - 60 = 6                    98 - 90 = 8                     72 - 70 = 2

78 - 50 = 28                  59 - 30 = 29                    43 - 20 = 23

b)

58 - 4 = 54                        67 - 7 = 60                       99 - 1 = 98

58 - 8 = 50                       67 - 5 = 62                        99 - 9 = 90

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan