Bài 1, bài 3 trang 158 sgk toán lớp 1


Bài 1: a) Tính,Bài 3: Quyển sách của Lan gồm 64 trang.

Bài 1: a) Tính:

                      

b) Đặt tính rồi tính:

67 - 22            56 - 16                94 - 92               42 - 42              99 - 66

Bài 3: Quyển sách của Lan gồm 64 trang, Lan đã đọc được 24 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Bài giải:

Bài 1:

a) Viết lần lượt các kết quả là: 21, 24, 26, 20, 6.

b) 67 - 22 = 45           56 - 16 = 40                94 - 92 = 2              42 - 42 = 0              99 - 66 = 33

Bài 3:

Số trang sách mà Trang còn phải đọc để hết quyển sách là:

64 - 24 = 40 (trang)

Đáp số: 40 trang.