Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 140 trang 152 sgk toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 viết vào ô trống bài 2 một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 3 cm bài 3 tính diện tích hình chữ nhật

A. Kiến  thức cần nhớ

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

B. Giải bài tập

Bài 1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Chiều dài

5cm

10cm

32cm

Chiều rộng

3m

 4cm

 8cm

Diện tích hình chữ nhật

3 x 5 = 15( cm2 )

 

 

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 3) x 2 = 16 (cm)

 

 

 Giải

Chiều dài

5cm

10cm

32cm

Chiều rộng

3m

4cm

8cm

Diện tích hình chữ nhật

3 x 5 = 15( cm2 )

10 x 4 = 40

32 x 8 = 256

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 3 ) x 2 = 30 (cm)

(10 + 4) x 2 = 28 (cm)

(32 + 8) x 2 = 80 (cm)

Bài 2. Một miếng bài hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó

Giải

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là :

14 x 5 = 70 (cm2)

Bài 3. Tính diện tích hình chữ nhật, biết :

a) Chiều dài 5cm ; chiều rộng 3cm

b) Chiều dài 2dm ; chiều rộng 9cm

Giải

a) Diện tích hình chữ nhật là :

5 x 3 = 15 (cm2)

2dm = 20cm

b) Diện tích hình chữ nhật là :

20 x 9 = 180 (cm2)

loigiaihay.com