Câu 6 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Phân tử khối của xenlulozơ vào khoảng 1.000.000-2.400.000. Hãy tính gần

Phân tử khối của xenlulozơ vào khoảng 1.000.000 - 2.400.000. Hãy tính gần đúng khoảng biến đổi số mắt xích \({C_6}{H_{10}}{O_5}\) và chiều dài mạch xenlulozơ ( theo đơn vị mét).

Biết rằng chiều dài của mỗi mắt xích \({C_6}{H_{10}}{O_5}\) khoảng \(5\mathop A\limits^o \)( 1m = \({10^{10}}\mathop A\limits^o \) )

Giải

 \({m_{{C_6}{H_{10}}{O_5}}} = 162\,dvC\)

Số mắt xích của xenlulozơ: \({{1000000} \over {162}} \le n \le {{2400000} \over {162}} \Rightarrow 6173 \le n \le 14815\)

\( \Rightarrow 6173,5 = 30865\mathop A\limits^o  \le \) chiều dài mạch xenlulozơ \( \le 14815,5 = 74075\mathop A\limits^o \)

\( \Rightarrow 3,{08.10^{ - 6}}(m) \le \)chiều dài của mạch xenlulozơ \( \le 7,{4.10^{ - 6}}(m).(1\mathop A\limits^o  = {10^{ - 10}}m)\)

loigiaihay.com

Các bài liên quan