Bài 3 trang 44 sgk Vật lí 10


3. Cho công thức tính vận tốc tại B:

3. Cho công thức tính vận tốc tại B:

v =  và gia tốc rơi tự do: g = .

Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg và viết các kết quả cuối cùng.

Trả lời:

Áp dụng công thức tính sai số tỉ đối

δv =  =  +  =  +  = 0,014

δg =  =  +  =  +2.  = 0,026

 =   = 2. = 3,95 m/s

∆v = .δv = 3,95 . 0,014 = 0,06 m/s

v =  ± ∆v = 3,95 ± 0,06 m/s

mà  =  =  = 9,78 m/s2.

∆g = .δg = 9,78.0,026 = 0,26 m/s2.

g =  ± ∆g = 9,78 ±  0,26 m/s2

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu