Bài 23 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 23 Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:a) Trong các tia MN,MP,MQ,NQ có những tia nào trùng nhau?

Bài 23 Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các  tia MN,MP,MQ,NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các kia MN,NM,MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Giải :

a) Xét riêng những tia cùng gốc M; những tia cùng gốc N ta được những tia trùng nhau MN,MP,MQ và NP, NQ.

b) Ta chỉ xét những tia chung gốc đó là MN và MP. Hai tia này không đối nhau

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu