Bài 23 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 23 Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:a) Trong các tia MN,MP,MQ,NQ có những tia nào trùng nhau?

Bài 23 Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các  tia MN,MP,MQ,NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các kia MN,NM,MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Giải :

a) Xét riêng những tia cùng gốc M; những tia cùng gốc N ta được những tia trùng nhau MN,MP,MQ và NP, NQ.

b) Ta chỉ xét những tia chung gốc đó là MN và MP. Hai tia này không đối nhau

Bài viết liên quan