Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược ?


Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược

Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược ?

Trả lời:

Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược vì : là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lại lắm mưu nhiều kế, quen chinh chiến ở phương Nam...