Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.

Bình chọn:
4.6 trên 36 phiếu

Dựa vào mục 1 trong phần Kiến thức cơ bản đế trình bày những ý cơ bản sau.

Dựa vào mục 1 trong phần Kiến thức cơ bản đế trình bày những ý cơ bản sau :

- Chính trị : chia nước ta thành quận, huyện để cai trị, toàn bộ quyền hành đều thuộc về người Hán.

- Kinh tế: ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng nhiều hình thức.

- Văn hoá : truyền bá Nho giáo và chữ Hán, bắt nhân dân ta theo phong tục cùa người Hán.

—> Những mục đích đó nhằm mục đích xoá tên nước ta, biến nước ta thành các đơn vị hành chính của Trung Quốc. Bóc lột, vơ vét các nguồn lợi về kinh tế của nước ta để phục vụ cho chính quốc. Thực hiện đồng hoá đối với nhân dân ta, biến dân tộc ta trở thành một bộ phận của người Hán.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan