Bài C2 trang 7 sgk vật lí 9


Nhận xét giá trị của thương số...

C2. Nhận xét giá trị của thương số \(\frac{U}{I}\) đối với mỗi dây dẫn dựa và với hai dây dẫn khác nhau.

Hướng dẫn.

Giá trị \(\frac{U}{I}\) đối với mỗi dây dẫn là như nhau. Đối với hai dây dẫn khác nhau thì giá trị \(\frac{U}{I}\) là khác nhau.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu