Bài tập trắc nghiệm toán 7 đầy đủ các chương, các bài, câu hỏi hk1, hk2 đại số và hình học trong sgk môn toán lớp 9 có lời giải

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Chương này giúp các em củng cố kĩ năng tính toán với số hữu tỉ: cộng, trừ, nhân, chia và phép tính lũy thừa của số hữu tỉ, số thực; tỉ lệ thức; tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Chúng ta cần lưu ý thứ tự thực hiện các phép tính và quy tắc chuyển vế, căn bậc hai số học, giá trị tuyệt đối và làm tròn số.

Chương 2: Hàm số và đồ thị

Chương 2 đòi hỏi chúng ta nắm chắc thế nào là các đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, tính chất cũng như các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. Đồng thời chương này giới thiệu về hàm số, mặt phẳng tọa độ và đồ thị hàm số y = ax.

Học sinh thường gặp khó khăn khi phân biệt đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch; các bài toán xác định điểm trên đồ  thị, trên mặt phẳng tọa độ.

Chương 3: Thống kê

Chúng ta được tìm hiểu về thu thập số liệu, bảng thống kê, bảng tần số, tính được số trung bình cộng và nắm được cách vẽ một số loại biểu đồ thường gặp và rút ra nhận xét.

Học sinh cần chú ý cách lập bảng tần số và vẽ biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ cột. 

Chương 4: Biểu thức đại số

Chương 4 là chương quan trọng, giúp chúng ta có hiểu biết về biểu thức đại số, đa thức một biến. Cần đặc biệt chú ý các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia đa thức một biến

Ta cần hiểu các khái niệm về bậc, hệ số, nghiệm của đa thức.

Học sinh cần tránh sai lầm về dấu và số mũ khi thực hiện phép cộng, trừ, nhân đa thức. 

Chương 5: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Chương 5 đặc biệt quan trọng, sử dụng xuyên suốt trong chương trình THCS và cả sau này. Chúng ta cần chú ý nhận biết và hiểu và vận dụng tính chất của hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết, tính chất hai đường thẳng song song. Bên cạnh đó, các em cần hiểu các định lí từ vuông góc đến song song, Tiên đề Euclid và cách viết giả thiết, kết luận.

Học sinh tránh nhầm lẫn các góc ở vị trí so le trong, đồng vị, trong cùng phía.

Chương 6: Tam giác

Ở chương đặc biệt quan trọng này, các em cần nắm chắc các trường hợp bằng nhau của tam giác, tam giác vuông; tính chất, dấu hiệu nhận biết tam giác cân, tam giác đều; định lí Pytago trong tam giác vuông.

Học sinh tránh sai lầm khi xác định trường hợp bằng nhau của hai tam giác

Chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Các quan hệ sử dụng nhiều trong các bài toán hình học phẳng: quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên; quan hệ giữa ba cạnh trong một tam giác; tính chất tia phân giác của một góc. Ngoài ra, chúng ta còn tìm hiểu về sự đồng quy của các đường đặc biệt trong tam giác: đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực; đường cao.

Ta cần vận dụng linh hoạt tính chất của các đường đặc biệt trong tam giác, đặc biệt trong tam giác cân.