LUYỆN CHỦ ĐỀ Ngữ âm - Trọng âm của từ có kết thúc -ion và -ian - Lớp 8

NHẬN BIẾT (33%)

THÔNG HIỂU (47%)

VẬN DỤNG (20%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện