LUYỆN CHỦ ĐỀ Ngữ âm - Âm /d/, /t/ và /ɪd/ - Lớp 7

NHẬN BIẾT (50%)

THÔNG HIỂU (30%)

VẬN DỤNG (20%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện