LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009) - Lớp 7

NHẬN BIẾT (50%)

THÔNG HIỂU (33%)

VẬN DỤNG (17%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện