LUYỆN CHỦ ĐỀ Chính tả: Trung thu độc lập; Phân biệt r/d/gi, iên/yên/iêng - Lớp 4

THÔNG HIỂU (10%)

VẬN DỤNG (80%)

VẬN DỤNG CAO (10%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện