LUYỆN CHỦ ĐỀ Ngữ âm: Dạng đầy đủ và rút gọn của trợ từ - Lớp 12

NHẬN BIẾT (40%)

THÔNG HIỂU (45%)

VẬN DỤNG (13%)

VẬN DỤNG CAO (3%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện