LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Thực dân Pháp tấn công của biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884 - Lớp 11

NHẬN BIẾT (31%)

THÔNG HIỂU (26%)

VẬN DỤNG (33%)

VẬN DỤNG CAO (10%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện