LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì sau Hiệp ước 1862 - Lớp 11

NHẬN BIẾT (24%)

THÔNG HIỂU (36%)

VẬN DỤNG (28%)

VẬN DỤNG CAO (12%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện