Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế

Câu 4 Nhận biết

Sông ngòi nước ta thường gây khó khăn gì cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?


Câu 6 Nhận biết

Do sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ và sự hạn chế trong việc phát triển ngành nghề dẫn đến tình trạng gì ở nông thôn nước ta


Câu 9 Vận dụng

Ở thị trường trong nước, hàng công nghiệp nước ta bị cạnh tranh quyết liệt nhất bởi hàng ngoại nhập của quốc gia nào sau đây?


Câu 10 Vận dụng cao

Để phát triển công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào sau đây cần đi trước một bước so với các ngành khác