Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế

Câu 2 Nhận biết

Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng phát triển mạnh ở


Câu 5 Nhận biết
Câu 9 Thông hiểu
Câu 10 Thông hiểu

Đâu không phải là tác động tích cực của công nghiệp chế biến đến hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta?


Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Thông hiểu
Câu 15 Nhận biết

Đặc điểm nào của tài nguyên khoáng sản là cơ sở để nước ta phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm.


Câu 17 Nhận biết

Sông ngòi nước ta thường gây khó khăn gì cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?


Câu 18 Nhận biết
Câu 20 Nhận biết
Câu 24 Vận dụng

Lao động nước ta có trình độ chuyên môn còn thấp, điều này hạn chế việc phát triển ngành công nghiệp


Câu 25 Vận dụng

Sự kiện lớn diễn ra vào những năm đầu của thế kỉ XXI, đánh dấu thành công to lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta là


Câu 28 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng cao

Trong nhóm các nhân tố kinh tế - xã hội, nhân tố nào có hạn chế lớn nhất đối với hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp ở nước ta?


Câu 30 Vận dụng cao

Để phát triển công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào sau đây cần đi trước một bước so với các ngành khác