Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế

Câu 3 Thông hiểu
Câu 4 Nhận biết

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chiếm số dân đông nhất là dân tộc


Câu 5 Thông hiểu

Ý nào sau đây không phải là nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp của nước ta:


Câu 7 Nhận biết

Các dân tộc ít người ở nước ta đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực


Câu 9 Nhận biết

Vận tải đường sông nước ta tập trung chủ yếu trên các hệ thống sông nào?


Câu 10 Nhận biết

Các mặt hàng công nghiệp nước ta xuất sang các nước còn hạn chế về


Câu 11 Nhận biết

Tỉ số giới tính thường cao ở những khu vực có hiện tượng:


Câu 14 Nhận biết

Hai trung tâm thưong mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta là


Câu 16 Nhận biết

Nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí ở nước ta là


Câu 17 Nhận biết

Dân cư nước ta sinh sống chủ yếu ở


Câu 18 Thông hiểu

Gỗ chỉ được phép khai thác ở khu rừng nào của nước ta?


Câu 19 Thông hiểu

Nhân tố nào sau đây không tác động đến tỉ số giới tính của nước ta?


Câu 21 Nhận biết

Dân cư nước ta phân bố thưa thớt ở


Câu 22 Nhận biết
Câu 23 Vận dụng

Đâu không phải là nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc ít người ở nước ta


Câu 24 Vận dụng

Lao động nước ta có trình độ chuyên môn còn thấp, điều này hạn chế việc phát triển ngành công nghiệp


Câu 25 Vận dụng

Sự kiện lớn diễn ra vào những năm đầu của thế kỉ XXI, đánh dấu thành công to lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta là


Câu 26 Vận dụng

Ở thị trường trong nước, hàng công nghiệp nước ta bị cạnh tranh quyết liệt nhất bởi hàng ngoại nhập của quốc gia nào sau đây?


Câu 27 Vận dụng

Vùng nào sau đây của nước ta có hoạt động công nghiệp phát triển năng động nhất


Câu 28 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng cao