Đề kiểm tra 15 phút chương 8: Hình trụ-Hình nón-Hình cầu - Đề số 1

Số câu: 8 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài hình trụ đến bài hình nón

Câu 1 Nhận biết

Cho hình trụ có bán kính đáy \(R = 8\,cm\) và diện tích toàn phần \(564\pi \)\(c{m^2}\) . Tính chiều cao của hình trụ.


Câu 2 Thông hiểu

Một trục lăn có dạng hình trụ nằm ngang (như hình vẽ), hình trụ có diện tích  một đáy \(S = 25\pi \,c{m^2}\) và chiều cao \(h = 10\,cm\) . Nếu trục lăn đủ \(12\) vòng  thì diện tích tạo trên sân phẳng là bao nhiêu?


Câu 3 Nhận biết

Cho hình nón có bán kính đáy \(R = 3\,\left( {cm} \right)\) và chiều cao \(h = 4\,\left( {cm} \right)\) . Diện tích xung quanh của hình nón  là


Câu 4 Nhận biết

Cho hình nón có đường kính đáy \(d = 10\,cm\)  và diện tích xung quanh \(65\pi \,\left( {c{m^2}} \right)\). Tính thể tích khối nón.


Câu 5 Nhận biết

Cho hình trụ có chu vi đáy là $8\pi $ và chiều cao \(h = 10\) . Tính thể tích hình trụ.


Câu 6 Thông hiểu

Nếu ta tăng bán kính đáy và chiều cao của một hình nón lên hai lần thì diện tích xung quanh của hình nón đó


Câu 7 Vận dụng

Tính chiều cao của hình trụ có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh và bán kính đáy là \(3\,cm\) .


Câu 8 Vận dụng

Cho tam giác \(ABC\) đều cạnh \(a\) , đường trung tuyến \(AM\) . Quay tam giác \(ABC\) quanh cạnh \(AM\) . Tính diện tích toàn phần của hình nón tạo thành.