Đề kiểm tra giữa học kì II - Đề số 4

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 30 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4 + Chương 5

Câu 1 Thông hiểu

Muối nào trong các muối sau kim loại có hóa trị II: Al2(SO4)3; Na2SO4; K2SO4; BaCl2; CuSO4?

 


Câu 2 Thông hiểu

Kim loại không tan trong nước là:


Câu 3 Thông hiểu

Cho các công thức oxit sau: CaO, CuO, NaO, CO2, CO3. Công thức oxit viết sai là

 


Câu 5 Nhận biết

Cho các chất sau: H2SO4, HCl, NaCl, CuSO4, NaOH, Mg(OH)2. Số chất thuộc loại axit là:


Câu 7 Thông hiểu

Axit nitric là tên gọi của axit nào sau đây?

 


Câu 8 Thông hiểu

Chất rắn Cu tạo thành từ phản ứng của CuO và H2 có màu gì?

 


Câu 9 Thông hiểu
Câu 11 Nhận biết

Bazo làm cho quỳ tím chuyển sang màu:


Câu 13 Thông hiểu
Câu 14 Thông hiểu

Oxi phản ứng với nhóm chất nào dưới đây ?


Câu 15 Thông hiểu
Câu 17 Thông hiểu

Thí nghiệm nung nóng mạnh Thuốc tím trong ống nghiệm sau đó đưa tàn đỏ que diêm vào miệng ống nghiệm có hiện tượng:


Câu 18 Vận dụng

Đốt cháy m1 gam kẽm bằng khí oxi vừa đủ, thu được 12,15 gam ZnO. Hòa tan toàn bộ lượng ZnO ở trên vào dung dịch chứa m2 gam HCl vừa đủ thu được sản phẩm là ZnCl2 và nước. Tính m1 + m2

 


Câu 19 Vận dụng

Mỗi giờ một người lớn hít vào trung bình 0,5m3 không khí, có thể giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình thể tích khí oxi là bao nhiêu?


Câu 20 Vận dụng

Trong phòng thí nghiệm cần điều chế 4,48 lít O2 (đktc). Dùng chất nào sau đây để có khối lượng nhỏ nhất:


Câu 21 Vận dụng

Đốt cháy 3,2 gam lưu huỳnh trong bình chứa 4 gam oxi. Sau phản ứng thu được thể tích khí SO2 (đktc) là


Câu 22 Vận dụng

Dẫn V lít khí H2 (đktc) qua 16 gam oxit sắt FexOy, sau một thời gian thu được 12,8 gam chất rắn X. Giá trị V là


Câu 23 Vận dụng

Cho một thanh sắt nặng 5,6 gam vào bình đựng dung dịch axit clohiđric loãng, dư thu được dung dịch A và khí bay lên. Cô cạn dung dịch A được m gam chất rắn. Hỏi dung dịch A là gì và tìm m

 


Câu 24 Vận dụng

Cho mẩu Na vào cốc nước dư thấy có 4,48 lít khí bay lên ở đktc. Tính khối lượng Na phản ứng

 


Câu 25 Vận dụng

Khối lượng muối thu được khi cho 9,75 gam kẽm tác dụng với 9,8 gam axit sunfuric (H2SO4) là