Đề kiểm tra học kì II - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4 + chương 5 + chương 6

Câu 1 Nhận biết

Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch gọi là


Câu 2 Thông hiểu

Cho chất oxit A được nước hóa hợp tạo axit nitric. Xác định A, biết MA = 108 (g/mol), trong A có 2 nguyên tử Nitơ

 


Câu 4 Thông hiểu

Hợp chất nào sau đây không phải là oxit?


Câu 5 Thông hiểu

Những chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


Câu 6 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu

Chất rắn màu vàng cháy trong bình đựng khí oxi với ngọn lửa sáng xanh, có khí không màu, mùi hắc bay ra là hiện tượng của phản ứng:

 


Câu 10 Thông hiểu
Câu 11 Thông hiểu

Hòa tan 3 gam muối NaCl vào trong nước thu được dung dịch muối. Chất tan là

 


Câu 13 Nhận biết

Khi cho quỳ tím vào dung dịch axit, quỳ tím chuyển màu gì?

 


Câu 17 Thông hiểu

Cho các phản ứng hoá học sau: (coi điều kiện có đủ)

(1): ZnO + 2HCl \( \to\) ZnCl2 + H2O.                              (2): 2Cu + O2 \( \to\) 2CuO.

(3): Fe + 2HCl \( \to\) FeCl2 + H2.                                     (4): 2KMnO4 \( \to\) K2MnO4 + MnO2 + O2.

(5): 2Na + 2H2O \( \to\) 2NaOH + H2.                              (6): Na2O + H2O \( \to\) 2NaOH.

Số phản ứng thế là:


Câu 18 Thông hiểu

Cho các phản ứng sau, những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử

S + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ SO2                 (1)

CaCO3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CaO + CO2     (2)

2H2 + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2H2O           (3)

NH3 + HCl → NH4Cl             (4)

 


Câu 21 Thông hiểu
Câu 23 Vận dụng

Tính số gam kali clorat cầm thiết để điều chế được 48 gam khí oxi?

 


Câu 25 Vận dụng

Nhiệt phân cùng một lượng số mol mỗi chất sau: KMnO4; KClO3; KNO3; H2O2. Chất nào thu được lượng khí oxi lớn nhất?

 


Câu 26 Vận dụng

Dùng hết 5 kg than (chứa 90% cacbon và 10% tạp chất không cháy) để đun nấu. Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. Hỏi thể tích không khí (ở đktc) đã dùng là bao nhiêu lít?

 


Câu 27 Vận dụng

Độ tan của NaCl trong nước là 25°C là 36 gam. Khi mới hòa tan 15 gam NaCl vào 50 gam nước thì phải hòa tan thêm bao nhiêu gam NaCl để được dung dịch bão hòa?


Câu 28 Vận dụng

Có 60 gam dung dịch NaCl 20%. Tính nồng độ % dung dịch thu được khi cô đặc dung dịch để chỉ còn 50 gam?

 


Câu 29 Vận dụng

Cho 34,5 gam Na tác dụng với 167 gam nước (dư). Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng

 


Câu 30 Vận dụng cao

Cho 15,15 gam hỗn hợp A gồm (Zn, Al) vào 200 gam dung dịch HCl 21,9%, sau khi các phản ứng kết thúc thấy thoát ra 10,08 lít khí H2 ở đktc. Nồng độ phần trăm của muối ZnCl2 trong dung dịch thu được sau phản ứng là