Đề kiểm tra giữa học kì II - Đề số 1

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 30 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4 + Chương 5

Câu 1 Thông hiểu

Cho phản ứng sau, xác định chất khử: Fe2O3 + 3H2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2Fe + 3H2O

 


Câu 2 Thông hiểu

Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hết 2 mol lưu huỳnh?

 


Câu 3 Thông hiểu

Cho phản ứng: C + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CO2. Phản ứng trên là:


Câu 5 Thông hiểu

Cho các công thức oxit sau: CaO, CuO, NaO, CO2, CO3. Công thức oxit viết sai là

 


Câu 6 Thông hiểu
Câu 7 Thông hiểu

Sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng được gọi là

 


Câu 8 Thông hiểu

Trong những oxit sau: CuO, MgO, Fe2O3, CaO, Na2O. Oxit nào không bị hiđro khử?

 


Câu 9 Thông hiểu
Câu 11 Thông hiểu

Hợp chất nào sau đây không phải là oxit?


Câu 14 Thông hiểu
Câu 15 Nhận biết

Khi đưa que đóm tàn đỏ vào miệng ống nghiệm chứa khí ôxi có hiện tượng gì xảy ra ?


Câu 16 Thông hiểu

Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào có khả năng làm cho quì tím đổi màu đỏ?

 


Câu 17 Nhận biết

Khi cho quỳ tím vào dung dịch axit, quỳ tím chuyển màu gì?

 


Câu 18 Vận dụng

Đốt cháy 7,8 gam khí axetilen (C2H2) trong khí oxi, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và m2 gam H2O. Giá trị m2


Câu 19 Vận dụng

Đốt 9 kg than đá chứa 20% tạp chất. Tính thể tích khí cacbonic sinh ra ở đktc. (Giải thích: Than đá chứa thành phần chính là cacbon C, mà than đá chứa 20% tạp chất thì %C = 100 – 20 = 80%).


Câu 20 Vận dụng

Nhiệt phân cùng một lượng số mol mỗi chất sau: KMnO4; KClO3; KNO3; H2O2. Chất nào thu được lượng khí oxi lớn nhất?

 


Câu 21 Vận dụng

Thể tích không khí ( ở đktc) cần dùng để đốt cháy hết 1,2 kg C là? Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí


Câu 22 Vận dụng

Khử hoàn toàn sắt (II) oxit bằng a(g) khí H2 thu được 5,6 gam sắt. Giá trị của  a là:


Câu 23 Vận dụng

Cho 6,5 gam Zn phản ứng với axit clohiđric (HCl) thấy có khí bay lên với thể tích là

 


Câu 24 Vận dụng

Cho mẩu Na vào cốc nước dư thấy có 4,48 lít khí bay lên ở đktc. Tính khối lượng Na phản ứng

 


Câu 25 Vận dụng

Cho 0,1 mol NaOH tác dụng với 0,2 mol HCl, sản phẩm sinh ra sau phản ứng là muối NaCl và nước. Khối lượng muối NaCl thu được là