Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 - Đề số 2

Số câu: 31 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 7 - 9