Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 + 2

Câu 1 Nhận biết

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?


Câu 2 Nhận biết

Nguyên tử Cacbon có điện tích hạt nhân là 6+. Số electron lớp ngoài cùng của Cacbon là:


Câu 3 Thông hiểu

Phân tử sắt (III) clorua chứa 1Fe và 3Cl. Cách viết nào sau đây biểu diễn công thức hóa học đúng?


Câu 4 Thông hiểu

Cho những chất sau: Than chì (C), muối ăn (NaCl), khí ozon (O3), sắt (Fe), nước đá (H2O), khí oxi (O2), đá vôi (CaCO3). Có bao nhiêu hợp chất?


Câu 7 Thông hiểu

Đốt 3,2 gam S trong không khí thu được 6,4 gam khí SO2. Lượng khí oxi tham gia phản ứng bao nhiêu?


Câu 8 Thông hiểu

Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và lớp vỏ electron của nguyên tử có những gì?


Câu 11 Nhận biết

Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị nào?


Câu 13 Nhận biết

Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm … tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng. Từ điền vào dấu “…” là


Câu 14 Nhận biết

Công thức hóa học đúng của: Nước, Khí  hiđro, bột lưu huỳnh là


Câu 16 Nhận biết
Câu 19 Nhận biết

Tính chất nào của chất trong số các tính chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không cần dụng cụ đo hay làm thí nghiệm:


Câu 20 Thông hiểu

Sắt cháy trong oxi không có ngọn lửa nhưng sáng chói và tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy, màu nâu là oxit sắt từ. Phương trình chữ của phản ứng hóa học này là


Câu 23 Vận dụng
Câu 24 Vận dụng

Nguyên tử N có hoá trị III trong phân tử chất nào sau đây?


Câu 25 Vận dụng

Cho hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố Kali và Oxi trong đó K chiếm 82,98% về khối lượng. Biết phân tử khối là 94. Công thức hóa học của hợp chất trên là


Câu 27 Vận dụng

Đốt cháy 1,6 g chất M cần 6,4 g khí oxi và thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ  mCO2 : mH2O = 11 : 9. Khối lượng của CO2 và H2O lần lượt là:


Câu 29 Vận dụng cao

Hợp chất của nguyên tố X với S là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là


Câu 30 Vận dụng cao

Hợp chất A tạo bởi H và nhóm nguyên tử (XOy) hóa trị III. Biết rằng phân tử khối của A nặng bằng phân tử khối H2SO4 và nguyên tố oxi chiếm 65,31% về khối lượng của A. Công thức hóa học của hợp chất A là