Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5

Câu 1 Thông hiểu

Sự kiện nào dưới đây không minh chứng cho tinh thần dũng cảm của quân dân nhà Trần trước sức mạnh của quân Mông Cổ?

 


Câu 2 Nhận biết

Tướng giặc nào chỉ huy quân Mông Cổ tiến vào xâm lược Đại Việt lần thứ nhất?


Câu 9 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Nhận biết

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành với những giai cấp cơ bản nào?

 


Câu 14 Nhận biết

Các nước ở khu vực Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng mạnh của yếu tố thời tiết nào?

 


Câu 16 Thông hiểu
Câu 17 Nhận biết

Vị tướng nào của quân Nguyên được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ?

 


Câu 18 Nhận biết

Thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của

 


Câu 24 Vận dụng

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tạo thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

Ý nào nào sau đây không phản ánh đúng nội dung của 4 câu thơ trên?


Câu 25 Vận dụng
Câu 27 Vận dụng

Bài thơ "Nam Quốc sơn hà" được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý là một biểu hiện của nghệ thuật quân sự gì?


Câu 28 Vận dụng cao

Bài học kinh nghiệm điển hình được rút ra từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là

 


Câu 29 Vận dụng cao

Quốc gia Việt Nam ngày nay được xây dựng trên cơ sở của các quốc gia cổ đại nào?

 


Câu 30 Vận dụng cao

Khi quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần 3, vua Trần đã hỏi Trần Quốc Tuấn về thế địch, ông thưa “năm nay đánh giặc...”

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống