Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương Ngành Động vật có xương sống

Câu 1 Nhận biết

Tim cá sấu hoa cà có mấy ngăn?


Câu 2 Nhận biết

Trong các đại diện sau, đại diện nào không thuộc lớp Lưỡng cư?


Câu 3 Thông hiểu
Câu 6 Nhận biết

Thời gian thỏ mẹ mang thai là khoảng:


Câu 7 Thông hiểu

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Ở chim bồ câu, tim có …(1)…, gồm hai nửa phân tách nhau hoàn toàn là nửa trái chứa máu …(2)… và nửa phải chứa máu …(3)….


Câu 8 Nhận biết

 Loại cá nào dưới đây thường sống trong những hốc bùn đất ở tầng đáy?


Câu 10 Thông hiểu
Câu 14 Nhận biết

 Lông của động vật nào dưới đây thường được dùng để làm chăn, đệm?


Câu 16 Thông hiểu

 Loài lưỡng cư nào dưới đây trên lưng có những lỗ nhỏ; khi đẻ trứng, cóc cái phết trứng đã thụ tinh lên lưng, trứng lọt vào các lỗ và phát triển thành nòng nọc?


Câu 17 Thông hiểu
Câu 18 Nhận biết

Loài cá thích nghi với đời sống tầng nước giữa:


Câu 20 Nhận biết

Lông vũ mọc áp sát vào thân chim bồ câu gọi là gì?


Câu 21 Thông hiểu

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở …(1)…, vừa ở cạn và …(2)….


Câu 22 Nhận biết

Động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật nhai lại?


Câu 23 Nhận biết

Đốt sống cổ của thằn lằn có mấy đốt


Câu 24 Thông hiểu

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Cá voi có cơ thể …(1)…, có lớp mỡ dưới da …(2)… và …(3)… gần như tiêu biến hoàn toàn.


Câu 28 Vận dụng

Trong vòng tuần hoàn của thằn lằn, máu ở đâu là máu đỏ tươi?


Câu 29 Vận dụng