Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

Số câu: 35 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương mở đầu, chương 1, 2, 3

Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Loài sán nào sống kí sinh trong ruột người?


Câu 10 Nhận biết

Sán lá gan thích nghi với lối sống:


Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Thông hiểu
Câu 17 Nhận biết

Hình thức sinh sản vô tính của thuỷ tức là gì?


Câu 19 Thông hiểu

Đặc điểm cấu tạo nào chỉ có ở tế bào thực vật, không có ở tế bào động vật:


Câu 20 Nhận biết
Câu 21 Thông hiểu
Câu 23 Nhận biết
Câu 25 Thông hiểu

So với trùng biến hình chất bã được thải từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể, trùng giày thải chất bã qua


Câu 28 Thông hiểu

Dưới đây là các giai đoạn kí sinh của trùng sốt rét trong hồng cầu người:

(1): Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới.

(2): Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu.

(3) : Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới.

Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lí.


Câu 30 Vận dụng
Câu 31 Vận dụng

Những động vật nguyên sinh nào có lợi cho ao nuôi cá?


Câu 34 Vận dụng

Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm nào đều gồm các sinh vật có đời sống kí sinh?