Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 32 câuThời gian làm bài: 90 phút

Phạm vi kiểm tra: Phần đại số: Từ bài tập hợp Q các số hữu tỉ đến bài làm tròn số và phần hình học toàn bộ chương đường thẳng vuông góc - đường thẳng song song

Câu 2 Thông hiểu

Cho hình vẽ sau:

Biết \(a//\,b,\,\widehat {BC{\rm{D}}} = {120^0}\) và $a \bot AB$.  Kết luận nào sau đây là đúng: 


Câu 4 Thông hiểu

Thực hiện phép tính $\dfrac{5}{{11}}:\dfrac{{15}}{{22}}$ ta được kết quả là:


Câu 5 Nhận biết

Hai đường thẳng zz’ và tt’ cắt nhau tại $A$. Góc đối đỉnh với \(\widehat {zAt'}\) là:


Câu 6 Thông hiểu

Cho hình vẽ sau:

Có bao nhiêu cặp góc đồng vị?


Câu 7 Thông hiểu

Ta tìm được bao nhiêu số $x > 0$ thoả mãn $\left| x \right|{\rm{ }} = {\rm{ }}2?$


Câu 9 Thông hiểu

Kết quả của phép tính \({\left( {\dfrac{1}{7}} \right)^2}{.7^2}\) là:


Câu 10 Thông hiểu

Cho hai đường thẳng \(xx'\) và \(yy'\) giao nhau  tại \(O\) sao cho \(\widehat {xOy} = 45^\circ \) . Chọn câu sai.


Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Thông hiểu

Kết quả của phép tính $\dfrac{2}{3} + \dfrac{4}{5}$ là:


Câu 15 Thông hiểu

Cho \(\widehat {AOB} = {120^0}.\) Tia $OC$  nằm giữa hai tia $OA,OB$ sao cho \(\widehat {BOC} = {30^0}.\) Chọn câu đúng.


Câu 16 Thông hiểu

Cho bốn số $2;{\rm{ }}5;{\rm{ }}a;{\rm{ }}b$ với \(a, b \ne 0\) và $2a = 5b$, một tỉ lệ thức đúng được thiết lập từ bốn số trên là:


Câu 17 Thông hiểu

Cho hình vẽ sau, biết \(x//y\) và \(\widehat {{M_1}} = {55^0}\). Tính \(\widehat {{N_1}}\).


Câu 18 Vận dụng

Số nào dưới đây là giá trị của biểu thức $B = \dfrac{2}{{11}} - \dfrac{5}{{13}} + \dfrac{9}{{11}} - \dfrac{8}{{13}}$


Câu 19 Vận dụng

Tìm số $x$  thoả mãn: \(x:\left( {\dfrac{2}{5} - 1\dfrac{2}{5}} \right) = 1.\)


Câu 20 Vận dụng

Cho biểu thức \(P = \dfrac{5}{9} - \left| { - \dfrac{3}{5}} \right| + \left| {\dfrac{4}{9}} \right| + \left| {\dfrac{8}{5}} \right|\). Chọn câu đúng.


Câu 22 Vận dụng

Biết \(\dfrac{t}{x} = \dfrac{4}{3};\)\(\dfrac{y}{z} = \dfrac{3}{2};\)\(\dfrac{z}{x} = \dfrac{1}{6},\) hãy tìm tỉ số \(\dfrac{t}{y}.\)


Câu 23 Vận dụng

Cho \(2a = 3b,5b = 7c\) và \(3a + 5c - 7b = 30\). Khi đó \(a + b - c\) bằng


Câu 24 Vận dụng

Tìm một số chẵn có ba chữ số (có chữ số hàng đơn vị khác $0$) biết rằng các chữ số của nó theo thứ tự từ hàng trăm đến hàng đơn vị tỉ lệ với ba số $1; 2;$\(3\)


Câu 25 Vận dụng

Thực hiện phép tính \(\left( {4,375 + 5,2} \right) - \left( {6,452 - 3,55} \right)\) rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, ta được kết quả là


Câu 26 Vận dụng

Cho \(\widehat {AOB} = 50^\circ \) , tia \(OC\) là tia phân giác của \(\widehat {AOB}\). Gọi \(OD\) là tia đối của tia \(OC\). Trên nửa mặt phẳng bờ \(CD\) chứa tia \(OA\), vẽ tia \(OE\) sao cho \(\widehat {DOE} = 25^\circ \). Góc nào dưới đây đối đỉnh với \(\widehat {DOE}\).


Câu 27 Vận dụng

Chọn câu đúng. Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì


Câu 30 Vận dụng

Cho hình vẽ sau:

Biết \(a \bot y,\,b \bot y,\,\widehat {{A_1}} - \widehat {{B_1}} = {40^0}\). Tính \(\widehat {{B_1}}\).