Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Thống kê - Đề số 2

Số câu: 26 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toạn bộ chương 3: Thống kê