Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Hàm số và đồ thị - Đề số 1

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 2: Hàm số và đồ thị