Đề kiểm tra 15 phút chương 7: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác đến bài Tính chất ba đường phân giác của tam giác