Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Tam giác - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác đến bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác