Đề kiểm tra 15 phút chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài hai góc đối đỉnh đến bài các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Cho hai đường thẳng \(xx'\) và \(yy'\) giao nhau  tại \(O\) sao cho \(\widehat {xOy} = 45^\circ \) . Chọn câu sai.


Câu 6 Thông hiểu

Cho \(\widehat {AOB} = {30^0}.\) Vẽ tia $OC$  là tia đối của tia $OA.$ Tính \(\widehat {COD}\) biết \(OD \bot OB,\) các tia $OD$  và $OA$  thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ $OB.$


Câu 7 Vận dụng

Cho đường thẳng $AB$  và điểm $O$  trên đường thẳng đó. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ $AB$  vẽ hai tia $OC$  và $OD$  sao cho \(\widehat {AOC} = \widehat {BOD} = {50^o}\). Trên nửa mặt phẳng bờ $AB$  không chứa tia $OD,$  vẽ tia $OE$ sao cho tia $OA$  là tia phân giác của góc $COE.$ Chọn câu đúng?


Câu 8 Vận dụng

Cho góc $AOB$  có số đo bằng $90^o$. Trong góc $AOB$ vẽ tia $OC.$  Trên nửa mặt phẳng bờ $OB$  không chứa tia $OC,$ vẽ tia $OD$  sao cho \(\widehat {AOC} = \widehat {B{\rm{OD}}}\). Tính số đo góc $COD.$


Câu 9 Vận dụng

Chọn câu đúng. Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì