Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Thống kê - Đề số 1

Số câu: 13 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài: Thu thập số liệu thống kê tần số đến bài Bảng tần số của dấu hiệu