Đề kiểm tra 15 phút chương 2: Hàm số và đồ thị - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài 3: Hàm số đến bài 4: Đồ thị hàm số

Câu 1 Thông hiểu

Điểm $B\left( { - 2;6} \right)$ không thuộc đồ thị hàm số


Câu 5 Thông hiểu

Một hàm số được cho bằng công thức \(y = f(x) = {x^2}.\)  Tính \(f\left( { - 5} \right) + f\left( 5 \right)\)


Câu 6 Vận dụng

Trong các điểm \(M\left( {3; - 3} \right);N\left( {4;2} \right);P\left( { - 3; - 3} \right);Q\left( { - 2;1} \right);H\left( { - 1;3} \right)\) có bao nhiêu điểm thuộc góc phần tư thứ hai?


Câu 8 Vận dụng

Cho đồ thị hàm số $y = 6x\;$  và điểm A thuộc đồ thị đó. Tìm tọa độ điểm A nếu biết hoành độ điểm A là 2? 


Câu 9 Vận dụng

Cho hàm số \(y = \left( {2m + 1} \right)x\). Xác định \(m\) biết đồ thị hàm số đi qua điểm \(A\left( { - 1;1} \right).\)


Câu 10 Vận dụng

Cho đồ thị hàm số \(y =  - 3x + 1\)  và điểm C thuộc đồ thị đó. Tìm tọa độ điểm C nếu biết tung độ điểm C là 1?