Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Số hữu tỉ, số thực - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ đến bài lũy thừa của một số hữu tỉ

Câu 1 Thông hiểu

Tìm tất cả các giá trị $x$  thoả mãn : $\left| x \right| = \dfrac{1}{2}$.


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Thông hiểu

Ta tìm được bao nhiêu số $x > 0$ thoả mãn $\left| x \right|{\rm{ }} = {\rm{ }}2?$


Câu 4 Thông hiểu

Kết quả của phép tính \({\left( {\dfrac{1}{7}} \right)^2}{.7^2}\) là:


Câu 7 Vận dụng

Cho biểu thức $A = \left| {x + 2,3} \right| - \left| { - 1,5} \right|$ . Khi $x =  - 1$ thì giá trị của $A$ là:


Câu 8 Vận dụng

Tổng các giá trị của \(x\) thỏa mãn \(\left| {x + \dfrac{2}{5}} \right| - 2 =  - \dfrac{1}{4}\) là


Câu 9 Vận dụng

Cho ${20^n}\;:\;{5^n} = 4$ thì  :


Câu 10 Vận dụng

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức ${\left( {x + \dfrac{1}{3}} \right)^2} + \dfrac{1}{{100}}$ đạt được là: