Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Số hữu tỉ, số thực - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài tập hợp Q các số hữu tỉ đến bài nhân chia các số hữu tỉ

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Nếu \(x = \dfrac{a}{b};\,y = \dfrac{c}{d}\,\left( {b,d \ne 0} \right)\) thì tích \(x.y\) bằng


Câu 4 Thông hiểu

Số \(\dfrac{{ - 3}}{{14}}\) viết thành hiệu của hai số hữu tỉ dương nào dưới đây?


Câu 6 Thông hiểu

Trong các phân số sau, phân số nào không bằng phân số $\dfrac{3}{4}$?


Câu 7 Vận dụng

So sánh hai số \(x = \dfrac{2}{{ - 5}}\) và \(y = \dfrac{{ - 3}}{{13}}\)


Câu 8 Vận dụng

Tính nhanh \(\left( { - 2 - \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{5}} \right) - \left( {\dfrac{2}{3} - \dfrac{6}{5}} \right),\)ta được kết quả là:


Câu 9 Vận dụng

Tìm số $x$  thoả mãn: \(x:\left( {\dfrac{2}{5} - 1\dfrac{2}{5}} \right) = 1.\)


Câu 10 Vận dụng

Có bao nhiêu giá trị của \(x\) thỏa mãn \(\dfrac{1}{3}x + \dfrac{2}{5}\left( {x - 1} \right) = 0\)?