Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 4

Số câu: 35 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 6, 7, 8