Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài 6 - 8