Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

Số câu: 32 câuThời gian làm bài: 25 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 7, 8, 9